POLITYKA PRYWATNOŚCI I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH SKLEPU WWW.BEAUTYDRUGS.PL

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisów internetowych udostępnianych w domenie www.beautydrugs.pl

1. Administratorem danych osobowych jest Good Luck Alona Suchodolska z siedzibą w Warszawie, ul. Ostroroga 24 A, NIP 1132680104, Regon 369880044.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez firmę Good Lucka Alona Suchodolska w celu realizacji, zmiany zamówień, dochodzenia roszczeń oraz w celach archiwizacji. Za zgodą wyrażoną przez Klienta, dane osobowe Klienta są przetwarzane w celach marketingowzch Good Luck (przesyłanie newslettera, akcje promocyjne, przesyłanie ankiet odnośnie poziomu świadczonych usług) dotyczącego produktów i usług świadczonych przez sklep internetowy www.beautydrugs.pl

3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda Klienta, a także ustawowe upoważnienie w zakresie:
a) przetwarzania danych niezbędnych do obsługi zamówień Klienta, którego dane dotyczą,
b) danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 8 jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży na odległość tj. realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym www.beautydrugs.pl oraz działań podjętych przed złożeniem zamówienia.

5. Podanie danych osobowych w formularzu przy zakładaniu konta na stronie www.beautydrugs.pl jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do założenia w.w. konta.

6. Podanie pozostałych danych osobowych, nie wymienionych w ust. 4 i 5 jest dobrowolne.

7. W ramach realizacji Umowy zawartej na odległość (zamówienia), dane osobowe Klienta mogą być przekazywane Partnerowi właściwemu dla danego etapu realizacji zamówienia. Partnerem jest firma współpracująca z Good Luck, zapewniająca wykonanie poszczególnych usług niezbędnych do realizacji Usług wynikających z Umowy, tj
1) dostawca usług kurierskich, tj.: InPost Paczkomaty Sp. z o.o., 30-552 Kraków, ul. Wielicka 2B,
2) dostawca usług pocztowych – Poczta Polska S.A.,
3) dostawca usług hostingowych – WebPanda Sergiusz Simonoff (www.webpanda.pl), ul. Dzielna 11, 01-023 Warszawa. NIP: 5272860529
4) dostawca luster makijażowych i dostawca usług szkoleniowych: Beauty Event Aleksander Suchodolski z siedzibą pod adresem al. Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, NIP: 1132647041
5) podmiot świadczący usługi księgowe dla Good Luck Alona Suchodolska
6) pracownicy Good Luck
7) podmiot dostarczający usługę dotyczącą statystyk ruchu na stronie: Google Analytics
8) inne podmioty współpracujące z Good Luck, które związane z realizacją zamówienia Zamawiającego produkt/usługę
9) sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami i odpowiednim służbom pożytku publicznego, jeżeli zaistnieje uzasadniona potrzeba.
10) Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności, lepsze dostosowanie witryny internetowej Serwisu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookie z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.

8. Zakres powierzonych danych osobowych firmie Good Luck Alona Suchodolska, które są niezbędne do złożenia zamówienia, obejmuje, z zastrzeżeniem ust. 9:
a) imię i nazwisko lub/i nazwa firmy Klienta;
b) adres Klienta;
c) adres wysyłkowy Klienta,
d) numer NIP/REGON Klienta )o ile klient chce otrzymać fakturę za zakup);
e) numer telefoniczny Klienta;
f) adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta,

9. Klient oraz Good Luck Alona Suchodolska mogą indywidualnie określić zakres przekazanych danych osobowych Klienta.

10. Good Luck nie wykorzystuje danych osobowych w celach innych niż określone w niniejszym dokumencie. Dane osobowe klienta nigdzie są nie wysyłane chyba że wymaga tego bezpośrednia realizacja usługi.

11. Dane osobowe Klientów posiadających konto w sklepie internetowym www.beautydrugs.pl przechowywane są przez okres istnienia strony internetowej www.beautydrugs.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane również przez okres, w jakim mógłbyś wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami wobec nas (okres przedawnienia roszczeń), a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego. W zakresie działań marketingowych dane osobowe będą przetwarzane do chwili złożenia przez Użytkownika sprzeciwu albo cofnięcia zgody.

12. Good Luck zapewnia realizację praw Klientów wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści danych osobowych Klienta i ich modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do rezygnacji ze zgody do przetwarzania danych osobowych.

13. Good Luck informuje, iż od 25 maja 2018 r. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

14. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, Good Luck informuje, iż Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

15. Good Luck oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

16. W przypadku reklamacji bądź obiekcji związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klienta, należy je zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Administratora Danych: Good Luck Alona Suchodolska z siedzibą w Warszawie, ul. Ostroroga 24 A, NIP 1132680104, Regon 369880044, info@beautydrugs.pl